ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2020

PS-4221-3/20

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Nazwa projektu: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

 

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu nr. POWR.02.08.00-00-0057/20  pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Myślenice

Postępowanie prowadzi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

 adres 32 - 400 Myślenice, ul. Słowackiego 82

strona internetowa postępowania:

https://bip.malopolska.pl/mopswmyslenicach,m,81509,zamowienia-publiczne.html

Ogłoszenie zamieszczono też  na stronie internetowej MGOPS Myślenice https://opsmyslenice.pl/ oraz stronie Gminy Myślenice https://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.       Opis ogólny

 

a)      Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przeprowadzenie badań społecznych i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych

 

b)      Rodzaj zamówienia:

Kod CPV:  79314000-8 Analiza możliwości wykonawczych

Cel Zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie usługodawcy zamówienia  który wykona ekspertyzę potrzeb społecznych na terenie Gminy Myślenice

Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności,  której obowiązek stosowania wynika z zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z uwagi na to, że wartość szacunkowa zamówienia jest niższa niż równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

2.       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Termin realizacji zadania - od  styczeń 2021 do 15 kwietnia 2021

2. Uczestnicy zadania: mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice
3. Cel badania - głównym celem badania jest diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych a w szczególności zidentyfikowanie istniejącego w środowisku lokalnym zapotrzebowania na usługi społeczne i określenie kierunków rozwoju Gminy.


4. Problemy badawcze:

 • Jaki jest obecny stan świadczonych usług w Gminie?
 • Jakie są potrzeby społeczne mieszkańców wyrażone poprzez wskaźniki ilościowe i jakościowe)?
 • Jaki jest potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych?
 • Jakie rozwiązania należy wprowadzić w zakresie usług społecznych?

5. Próba badawcza i metody badawcze

 • obszar badany – respondenci:

1         reprezentatywna próba badawcza mieszkańców z uwzględnieniem różnych grup społecznych, wiekowych zawodowych, i ze względu na płeć (liczba mieszkańców to 43 765 osób),

2         przedstawiciele instytucji gminnych, organizacje pozarządowe oraz instytucje powiatowe (OIK, Policja, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ŚDS) i podmioty lecznicze np.– Centrum Psychoterapii NZOZ, Caritas.

 • Badania o charakterze ilościowym z użyciem odpowiednio dobranych narzędzi,

1         dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania w formie papierowej, elektronicznej, telefonicznej.

 • Badania o charakterze jakościowym z użyciem odpowiednio dobranych narzędzi

6. Główne zadania i czynności oferenta

 • Opracowanie koncepcji badania – cele, pytania badawcze, metody, techniki, narzędzia, respondenci, dobór próby, wskaźniki,
 • przygotowanie narzędzi badawczych:

1         sporządzenie kwestionariusza ankiety skierowanej do dzieci i młodzieży,

2         sporządzenie kwestionariusza ankiety skierowanej do osób dorosłych,

 • pozyskanie danych od respondentów (w tym od instytucji)
 • zebranie i analiza danych:

 

1         rzetelna i poprawna analiza zebranych danych ilościowych (z badań ankietowych) i jakościowych,

2         zestawienie i porównanie wyników badania z danymi ogólnopolskimi,

3         rekomendacje,

4         opracowanie wprowadzenia do tematyki usług społecznych w Gminie Myślenice,

5         sporządzenie i przekazanie raportu końcowego z badań.

 • produkty końcowe:

1         zebrane dane: tabele, wykresy (przekazane w wersji elektronicznej edytowalnej w programie Excel lub Word pakietu Microsoft Office na zewnętrznym nośniku danych),

2         raport końcowy w wersji papierowej (kolor, 3 egzemplarze zbindowane/klejone) i elektronicznej (edytowalnej w programie Word pakietu Microsoft Office i PDF – 1 egzemplarz na zewnętrznym nośniku danych),

3         przekazanie praw autorskich do kwestionariuszy ankiety oraz wyników badań.

7. Struktura raportu

 • Raport końcowy powinien zawierać:

1         stronę tytułową, spis treści, wykaz używanych skrótów,

2         wprowadzenie do tematyki zagrożeń społecznych w Gminie Myślenice,

3         opis zastosowanej metodologii i przebiegu badania (m. in. opis koncepcji badania – celów badania i pytań badawczych, opis zastosowanych metod i narzędzi badawczych oraz opis próby badawczej),

4         przedstawienie i interpretację wyników części badawczej jakościowej i ilościowej w zakresie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice zawierających odpowiedzi na pytania badawcze,

5         wnioski z badania i rekomendacje sformułowane na podstawie otrzymanych wyników badania,

6         bibliografię,

7         wzory narzędzi badawczych

 • Raport końcowy należy sporządzić według reguł budowy raportu badawczego, wypracowanej wcześniej struktury raportu oraz według zasad gramatyki i redagowania tekstu.

8. Zaplecze kadrowe i doświadczenie w realizacja zadania:

 • kadra powinna zabezpieczać prawidłową realizację zadania i posiadać stosowne uprawnienia i doświadczenie do realizacji zadania

  Wymagania inne

 

 • Czas realizacji : od zawarcia umowy do15 kwietnia 2021 r.

 

3.       Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: maksymalnie do: 15 kwietnia 2021r.

4.       Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.       Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym

Jako uzupełnienie niniejszego Zamawiający dołącza  broszurę „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych” to jedna z broszur składających się na pakiet edukacyjny „Jak utworzyć i prowadzić centrum usług społecznych”, przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku przepisów ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818). Część zawartych w niej uwag i rekomendacji ma charakter uniwersalny dotyczą działań na poziomie planowania, metod i technik samego diagnozowania. Są to, podpowiedzi, a nie dyspozycje– do twórczego wykorzystania przez zainteresowanych.

 

SEKCJA III: POZOSTAŁE INFORMACJE (W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM):

1.       Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

a)      Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania).

b)      Warunek doświadczenia – Wykonawca spełni warunek doświadczenia, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przez wszczęciem niniejszego postępowania co najmniej trzy (3) analizy potrzeb socjalnych dla jednostek terytorialnych (miasto, gmina, powiat, województwo). Na potwierdzenie warunku Wykonawca może złożyć referencję wystawione przez podmiot na rzecz którego realizowane były analizy lub inny dokument z którego będzie wynikało, że usługi zostały wykonane prawidłowo i odebrane przez zlecającego.

c)       Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane  z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

 

Wykonawca przedstawia deklarację braku wyżej wymienionych powiązań w oświadczeniu stanowiących element oferty. 

 

2.       Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium (WAGA – %)

 • Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (50%)
 • Zarys koncepcji badań (50%)

3.       Sposób oceny ofert:

Opis sposobu obliczania punktacji:

 • Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia* - (50%)

 Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 50

*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert.

 • Zarys koncepcji badań – 50% - zostaną zastosowane następujące zasady:

Punkty w tym kryterium przyznane będą w oparciu o informacje zawarte w złożonym wraz z ofertą dokumencie „Zarys koncepcji badań” określajacym metodologię i zakres opracowania diagnozy. Jeśli wykonawca nie złoży dokumentu wraz z oferta oferta  nie będzie oceniana – podlega odrzuceniu.

Punkty w kryterium „Zarys koncepcji badań” zostaną przyznane przez każdego członka komisji dokonującego oceny poszczególnych ofert powołanej do oceny ofert spełniających kryteria dostępu oraz nie wykluczonych z oceny z przyczyn formalnych, w skali do 50 punktów. Ocena zostanie dokonana zgodnie z poniższym opisem.

W kryterium oceny „Zarys koncepcji badań” Każdy z 4 członków komisji konkursowej indywidualnie ocenia następujące elementy każdej z ofert:

1) Strukturalizacja problemu badawczego w kontekście realizacji celu badania (łącznie do 20 pkt.), w tym podkryterium:

a) spójność konstrukcji logiki/ koncepcji badania oraz stopień uszczegółowienia problemów badawczych świadczący o zrozumieniu przedmiotu zamówienia, celów badania oraz wyników/ produktów, jakie Zamawiający oczekuje otrzymać w wyniku realizacji zamówienia (2 lub 7 lub 11 pkt.)

Sposób oceny:


- 2 pkt (Niedostateczna spójność konstrukcji logiki/ koncepcji badania i niedostateczne uszczegółowienie problemów badawczych zdefiniowanych przez Zamawiającego świadczące o niezrozumieniu przedmiotu zamówienia, celów badania oraz wyników/ produktów, jakie Zamawiający oczekuje otrzymać w wyniku realizacji zamówienia. Brak poparcia koncepcji badania teorią badawczą (badań ewaluacyjnych lub społeczno-ekonomicznych) lub koncepcją naukową (dotyczącą przedmiotu badania wraz z odniesieniem/ami do publikacji tematycznych)).

- 7 pkt. (Dostateczna spójność konstrukcji logiki/ koncepcji badania i uszczegółowienia problemów badawczych zdefiniowanych przez Zamawiającego w świadczące o wystarczającym zrozumieniu przedmiotu zamówienia, celów badania oraz wyników/ produktów, jakie Zamawiający oczekuje otrzymać w wyniku realizacji zamówienia. Dostateczne poparcie prezentowanej koncepcji badania teorią badawczą (badań ewaluacyjnych lub społeczno-ekonomicznych) lub koncepcją naukową (dotyczącą przedmiotu badania wraz z odniesieniem/ami do publikacji tematycznych)).

-11 pkt. (Dobra spójność zaprezentowanej konstrukcji logiki/ koncepcji badania i ponadprzeciętne uszczegółowienia problemów badawczych zdefiniowanych przez Zamawiającego w świadczące o optymalnym zrozumieniu przedmiotu zamówienia, celów badania oraz wyników/produktów, jakie Zamawiający oczekuje otrzymać w wyniku realizacji zamówienia. Dobre poparcie prezentowanej koncepcji badania teorią badawczą (badań ewaluacyjnych lub społeczno-ekonomicznych) lub koncepcją naukową (dotyczącą przedmiotu badania wraz z odniesieniem/ami do publikacji tematycznych).

b) zaproponowanie dodatkowych pytań/ problemów badawczych wykraczających poza katalog sformułowany w przedmiotowym Opisie Przedmiotu Zamówienia” (od 0 do 9 pytań/problemów.)

Sposób oceny:

- Zamawiający przyzna po jednym punkcie za każde pytanie/ problem pogłębiający lub wprowadzający nowe zagadnienia będące przedmiotem badania, które będą adekwatne do celów badania będącego przedmiotem zamówienia oraz istotne z punktu widzenia użyteczności wyników. Ocenione zostanie tylko pierwszych dziewięć pytań, które zostaną uzasadnione, pod względem celowości, adekwatności ich zastosowania w badaniu. Dodatkowe pytania, które będą podlegać ocenie należy podkreślić i wyróżnić kursywą. Pytania, które mają podlegać ocenie nie mogą powielać tych zawartych w przedmiotowym opisie przedmiotu zamówienia.

Ocenie podlegały będą tylko pytania/ problemy, do których przedstawione zostało uzasadnienie, w jaki sposób będzie służyło realizacji celów badania. W przypadku, kiedy ocenie nie będzie podlegało żadne pytanie/ problem lub wszystkie zaproponowane pytania/ problemy ocenione zostaną jako nieużyteczne, oferta w niniejszym podkryterium otrzyma w 0 pkt.

2)  implementacja w szczegółowym opisie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia minimum metodologicznego wskazanego w OPZ oraz uzupełnienie o dodatkowe metody i narzędzia badawcze wraz z uzasadnieniem ich zastosowania (łącznie do 30 pkt.)

a) zastosowanie metodologii wskazanej w OPZ oceniane pod kątem możliwości pełnej realizacji zakresu badania (1 lub 11 lub 18 pkt.)

Sposób oceny:

 • 1 pkt (Niedostateczne uszczegółowienie opisu zastosowania minimum metodologicznego wskazanego  w SOPZ oceniane pod kątem możliwości pełnej realizacji celów badania oraz uzyskania w sposób wyczerpujący i wiarygodny odpowiedzi na postawione problemy/ pytania badawcze. Niedostateczne uszczegółowienie opisu minimum metodologicznego będzie oznaczało brak możliwości zweryfikowania, w jaki sposób wykonawca zamierza wykorzystać metody zbierania i analizy materiału badawczego celem zrealizowania założeń badawczych).

 

 • 11 pkt. (Dostateczne uszczegółowienie opisu zastosowania minimum metodologicznego wskazanego w OPZ oceniane pod kątem możliwości pełnej realizacji celów badania oraz uzyskania w sposób wyczerpujący i wiarygodny odpowiedzi na postawione pytania/ problemy badawcze. Dostateczne uszczegółowienie opisu minimum metodologicznego będzie umożliwiało zweryfikowanie, w jaki sposób wykonawca zamierza wykorzystać metody zbierania i analizy materiału badawczego celem zrealizowania założeń badawczych).

 

 • 18 pkt. (Dobre uszczegółowienie opisu zastosowania minimum metodologicznego wskazanego w OPZ oceniane pod kątem możliwości pełnej realizacji celów badania oraz uzyskania w sposób wyczerpujący i wiarygodny odpowiedzi na postawione problemy/ pytania badawcze. Dobre uszczegółowienie opisu zastosowania minimum metodologicznego będzie równoznaczne z bardzo dokładnym/ wyczerpującym wykazaniem zastosowania minimum metodologicznego oraz spójności pomiędzy metodami zbierania i analizy danych a celami badawczymi).

b) zaproponowanie dodatkowych metod i narzędzi badawczych wykraczających poza minimalny zakres metodologiczny określony w OPZ (od 0 do 12 pkt.).

Sposób oceny:

- Zamawiający przyzna po 4 punkty za każdą dodatkową metodę/ technikę/ narzędzie badawcze, której zastosowanie pozwoli na uzyskanie dodatkowego materiału badawczego, pogłębiającego zakres możliwych do przeprowadzenia analiz adekwatnych do celów badania, będącego przedmiotem zamówienia oraz istotnych z punktu widzenia użyteczności wyników.

- Ocenie podlegały będą tylko te metody/ techniki/ narzędzia, do których przedstawione zostało uzasadnienie, w jaki sposób ich zastosowanie będzie służyło realizacji celów badania. W przypadku, kiedy ocenie nie będzie podlegała żadna metoda/ technika/ narzędzie lub wszystkie propozycje ocenione zostaną jako nieużyteczne, oferta otrzyma w podkryterium 0 pkt.

- Do dodatkowych metod/ technik badawczych Zamawiający nie będzie zaliczał analizy SWOT, drzewa problemów/ celów, burzy mózgów oraz paneli ekspertów wśród członków zespołu badawczego oraz innych metod polegających na pracy wewnętrznej członków zespołu badawczego (m.in. praca dotycząca metodologii badania, analizy zebranego materiału, formułowania wniosków i rekomendacji). Ponadto Zamawiający nie będzie uznawał jako dodatkowe metody/ techniki badawcze propozycje wchodzących w skład analizy danych zastanych (desk research).

 

Sposób obliczenia przyznanej punktacji:

W celu prawidłowej oceny ofert otrzymanych w odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofetowe Zamawiający powoła komisję oceniającą oferty składająca się z:

- 2 przedstawicieli zamawiającego

- 1 przedstawiciela ogranizacji pozarządowych zajmujących się statutowo pracą na rzecz osób narażonych na wykluczenie społeczne /z bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych powoływanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych z tereny Gminy Myślenice/

- 1 niezależny ekspert z doświadczeniem w kreowaniu i wdrażaniu innowacji w pomocy społecznej, wykształcenie kierunkowe,

Po indywidualnej ocenie ofert, o której mowa powyżej, poszczególne oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:

W podkryterium strukturalizacja problemu badawczego w kontekście realizacji celu badania (łącznie do uzyskania 11 pkt.),

Yn1a = (Ck1+Ck2+Ck3+Ck4)/Lck

gdzie:


Yn1a – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium;

Ck1 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez pierwszego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;


Ck2 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez drugiego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;

 

Ck3 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez trzeciego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;


Ck4 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez czwartego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;

 


Lck- oznacza ilość członków komisji konkursowej.

W podkryterium zaproponowanie dodatkowych pytań/ problemów badawczych wykraczających poza katalog sformułowany w przedmiotowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (od 0 do 9 pytań/problemów od 0 do 9 pkt.)

Yn1b = (Ck1+Ck2+Ck3+Ck4)/Lck

gdzie:


Yn1b – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium;

Ck1 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez pierwszego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;


Ck2 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez drugiego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;

 

Ck3 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez trzeciego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;


Ck4 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez czwartego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;


Lck- oznacza ilość członków komisji konkursowej.

W podkryterium implementacja w szczegółowym opisie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia minimum metodologicznego wskazanego w OPZ oraz uzupełnienie o dodatkowe metody i narzędzia badawcze wraz z uzasadnieniem ich zastosowania (możliwe do uzyskania do 18 pkt.)

Yn2a = (Ck1+Ck2+Ck3+Ck4)/Lck

gdzie:


Yn2a – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium;

Ck1 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez pierwszego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;


Ck2 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez drugiego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;

 

Ck3 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez trzeciego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;


Ck4 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez czwartego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;


Lck- oznacza ilość członków komisji konkursowej.

W podkryterium zaproponowanie dodatkowych metod i narzędzi badawczych wykraczających poza minimalny zakres metodologiczny określony w OPZ (od 0 do 12 pkt.).

Yn2b = (Ck1+Ck2+Ck3+Ck4)/Lck

gdzie:


Yn2b – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium;

Ck1 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez pierwszego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;


Ck2 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez drugiego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;

 

Ck3 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez trzeciego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;


Ck4 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w przedmiotowym podkryterium przez czwartego członka komisji konkursowej w indywidualnej ocenie oferty w kryterium II;


Lck- oznacza ilość członków komisji konkursowej.

Sposób wyliczenia końcowej oceny w kryterium „Zarys koncepcji badań” przeprowadzony zostanie według następującego wzoru:

Ynok = Yn1a+Yn1b+Yn2a+Yn2b

gdzie:

Ynok – wynik z oceny kryterium zarys koncepcji badań

Yn1a – wynik oceny podkryterium: strukturalizacja problemu badawczego w kontekście realizacji celu badania.

Yn1b – wynik oceny podkryterium: zaproponowanie dodatkowych pytań/ problemów badawczych wykraczających poza katalog sformułowany w przedmiotowym Opisie Przedmiotu Zamówienia

Yn2a – wynik oceny podkryterium: implementacja w szczegółowym opisie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia minimum metodologicznego wskazanego w OPZ oraz uzupełnienie o dodatkowe metody i narzędzia badawcze wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.

Yn2b – wynik oceny podkryterium: zaproponowanie dodatkowych metod i narzędzi badawczych wykraczających poza minimalny zakres metodologiczny określony w OPZ

 

Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium Zarys koncepcji badań może uzyskać maksymalnie 50,00 punktów.

3. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, Zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

 

4.       Wybór oferty

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. 

Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

5.       Inne istotne warunki:

a)       Termin ważności oferty – do 30 dniu od upływu terminu składania ofert

b)      Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa. Umowa ta zostanie zawarta  na warunkach Zamawiającego i zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty,  wg ceny wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie wykonaną i odebraną usługę. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.

c)       W Umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące sposobu i terminu realizacji zamówienia na skutek:

 • Sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego;
 • Opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
 • Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska  żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);
 • Decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.);
 • Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zlecenia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.

d)      Opóźnienia, o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi przez obie strony.

e)      W ww. przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.

f)        Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy  do roszczeń Wykonawcy do ich wykonania.

g)       Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

h)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy, w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu  w dniu publikacji niniejszego Zapytania.

i)        Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

6.       Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce złożenia oferty:

 

a)       Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1) Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy. 

b)      Do oferty należy załączyć Oświadczenie w zakresie wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego

c)       Referencje lub inne dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia

d)      Wraz z ofertą należy złożyć Zarys koncepcji badań określajacy metodologię i zakres opracowania diagnozy. W oparciu z złożony zarys koncepcji badań dokonana zostanie ocena oferty w kryterium „Zarys koncepcji badań” Jeśli wykonawca nie złoży dokumentu wraz z oferta oferta  nie będzie oceniana – podlega odrzuceniu.

e)      Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem lub złożyć osobiście w: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach – w biurze podawczym, w dni robocze, w godz. od 7.00 do 15.00, lub nadsyłać listem poleconym na adres 32 - 400 Myślenice, ul. Słowackiego 82;

f)        W przypadku ofert składanych osobiście lub kurierem, liczy się data wpływu oferty do biura podawczego.

g)       Termin składania ofert: do dnia 08.01.2021r. do godziny 14:00 Oferty złożone po terminie ich składania zostaną odesłane do Wykonawców bez analizy i otwierania. 

h)      Oferty przygotowywane i składane są na koszt Oferenta.

i)        Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

j)        Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert są dopuszczalne.

k)       Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczone jest w bazie konkurencyjności dostępnej pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl  

l)        W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy warunkowej z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z wyjątkiem oferty i umowy) Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji, w tym podpisania przez Oferenta umowy o zachowaniu poufności. Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym: Małgorzata Aleksandrowicz malex@opsmyslenice.pl  Adres e-mail do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie. 

m)    Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana na stronie internetowej postępowania.

n)      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania. W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.

 • o)      W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia/poprawy lub wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia/poprawy oferty/złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni kalendarzowych.

p)      Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych  od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. 

q)      Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez uprzedniego informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania. 

 

7.       Wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek

 

a)       W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

b)      Zamawiający poprawia w ofercie:

ü  oczywiste omyłki pisarskie;

ü  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

ü  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym dostawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy

Jarosław Szlachetka

Małgorzata Aleksandrowicz

Marta Łaszczyk-Lichoń

Bogdan Pacek

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

-  Załącznik nr 2 – wzór umowy

„Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych”

Pliki do pobrania