KOMUNIKAT WS. ŚWIADCZEŃ 500+ i ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2017
 1. Uwaga osoby samotnie wychowujące dzieci!

W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje, że od nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 r. zachodzi konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do tego wniosku tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd dot. ustalenia na rzecz dziecka od drugiego z rodziców świadczenia alimentacyjnego, organ przyjmuje wniosek i wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie brakujących dokumentów. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności wymienionych w punktach 1-5, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, termin rozpatrzenia wniosku ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, w których nie ma obowiązku ustalenia świadczenia alimentacyjnego (pkt 1-5). W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,
 • od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, w których nie ma obowiązku ustalenia świadczenia alimentacyjnego (pkt 1-5).

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu

 • prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.,
 • prawa do zasiłku rodzinnego na okres rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
 • prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.

 

2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizycznezobowiązane są do dołączenia do wniosków zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2016 zawierającego informacje o:

- formie opłacanego podatku,

- wysokości przychodu,

- stawce podatku,

- wysokości opłacanego podatku.

 

3. Wnioskodawcy ubiegający się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko oraz wnioskodawcy ubiegający się o świadczenie rodzinne składając wnioski winni zadeklarować kwotę  ulgi na dzieci, którą otrzymali w 2016 roku. 

W wypełnianym oświadczeniu należy podać kwotę z pozycji 134,  PIT-37 za rok 2015 .