Świadczenia Rodzinne

Dział Świadczeń rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje strony w poniedziałek od 9.00 do 15.30 i od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 14.30.

Działem kieruje Za-Kierownika  Anna Nowak.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

- z tytułu urodzenia dziecka

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

-samotnego wychowywania dziecka,

- wychowywania w rodzinie wielodzietnej,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- rozpoczęcia roku szkolnego,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

- zasiłek pielęgnacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy,

- świadczenie pielęgnacyjne

 

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Świadczenia rodzinne przysługują:

  1. obywatelom polskim;
  2. cudzoziemcom:

a)    do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b)    jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c)     przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzinna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)    posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

  1. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia  MGOPS w Myślenicach o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Dotyczy to m.in. informacji o:

 

Uwaga!

W przypadku wyjazdu członka rodziny w celu podjęcia zatrudnienia, działalności gospodarczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego  MGOPS w Myślenicach  nie jest organem właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W takim przypadku wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie przekazywane będą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną – także w przypadku gdy świadczenia te
przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami (art. 27 ust. 5 ustawy).

Artykuły

Przejdź do - WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

30 lipca 2021

W budynku Centrum Usług Społecznych w Myślenicach od 2.08.2021r. będzie można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny.

Bezpośrednia obsługa klienta będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod nr telefonu: 570 556 433

Zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS.