Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Centrum Usług Społecznych

Gmina Myślenice przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20.

Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem projektu jest powstanie jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Usług Społecznych w skrócie CUS. Wybranym modelem powstania CUS jest przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2023.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 3 124 766,20 zł.

 


 

Artykuły

Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju Centrum Usług Społecznych

13 kwietnia 2021

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju Centrum Usług Społecznych

 

     I. Określa wymagania dla kandydata na w/w stanowisko:

 

   1. Wymagania niezbędne ustawowe tj. konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku określone

wart 6 ust.1 i ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4) nieposzlakowana opinia,

5) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) wykształcenie wyższe,

7) staż pracy 3 lata na podobnym stanowisku,

8) prawo jazdy kat. B,

9) znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie Intermediate,

Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju Centrum Usług Społecznych

Praca jako Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

12 kwietnia 2021

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  poszukuje osób do realizacji zadań Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021.

Czytaj więcej o: Praca jako Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe

9 kwietnia 2021

Zamawiający – Centrum Usług Społecznych w Myślenicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 złotych dla zadania:

„Zaprojektowanie wykonanie, wdrożenie i obsługa do końca 2021 r. strony internetowej Centrum Usług Społecznych w Myślenicach w oparciu o dotychczasową stronę Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach dostępnej pod adresem https://opsmyslenice.pl oraz przygotowanie Strony BIP w oparciu o obecny system.

Domena: cusmyslenice.pl

Zaprojektowanie wykonanie, wdrożenie i obsługa do końca 2021 r. strony internetowej Placówki Wsparcia Dziennego w Myślenicach w oparciu o stronę http://swietlica.opsmyslenice.pl/

Zaprojektowanie wykonanie, wdrożenie i obsługa do końca 2021 r. strony internetowej Dziennego Domu Senior Plus w Myślenicach.”

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. administracji systemów informatycznych w obszarze pomocy społecznej i social media

9 kwietnia 2021

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. administracji systemów informatycznych w obszarze pomocy społecznej i social media

 

     I. Określa wymagania dla kandydata na w/w stanowisko:

 

   1. Wymagania niezbędne ustawowe tj. konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku określone

wart 6 ust.1 i ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) ma wykształcenie średnie, mile widziane wyższe;

Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. administracji systemów informatycznych w obszarze pomocy społecznej i social media

Protokół z wyboru wykonawcy/dostawcy

9 kwietnia 2021

Przedmiot zamówienia:  „Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych na potrzebny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice”

 

W wyniku zamieszczonego ogłoszenia wpłynęły oferty:

  1. 1.      Nazwa wykonawcy:  Futura -meble Piotr Dziedzic

Cena zawarta w ofercie: 36.100,00zł

 Oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu:

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Wybrano ofertę firmy Futura -meble Piotr Dziedzic z uwagi na brak innych ofert. Cena zawarta w ofercie nie przekracza równowartości 125% wartości szacunkowej zamówienia.  

Czytaj więcej o: Protokół z wyboru wykonawcy/dostawcy