OGŁOSZENIE - Praca na stanowisku Asystent Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2019

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach

zatrudni  asystenta rodziny – 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3. wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu asystenta rodziny;
  4. znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.: ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1111, z późn. zm), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.),

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

II. Wymagania dodatkowe:

1)      cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka oraz dobra organizacja czasu pracy;

2)  znajomość pakietu MS Office;

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z właściwym pracownikiem socjalnym;

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

- wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 - udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

- prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców i dzieci;

-prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

- współpraca  z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, oraz z innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- praca w siedzibie MGOPS w Myślenicach oraz na terenie miasta i gminy Myślenice w ramach zadaniowego systemu czasu pracy;

- praca w wymiarze 1 etatu;

- praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

- obsługa komputera;

- wynagrodzenie zgodne z regulaminemwynagradzania MGOPS w Myślenicach.

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;

6) kwestionariusz osobowy;

7) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 

 Kierownik Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach

Dorota Kłeczek

Pliki do pobrania