ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2020

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

 

Nazwa projektu: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych”

 

Działając na podstawie ust. 6, pkt p) treści Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o zakończeniu (zamknięciu) postępowania bez dokonania wyboru oferty. Niniejsze postępowanie z uwagi na rozbieżności pomiędzy opisem warunku udziału w postępowania a wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia zostaje zamknięte bez wyboru oferty, gdyż nie jest możliwe dokonanie wskazania kręgu ofert, które spełniają warunki udziału w postępowaniu.   

W treści zapytania ofertowego omyłkowo zostały wprowadzone dwa zapisy wzajemnie wykluczające się:

Zaplecze kadrowe i doświadczenie w realizacja zadania:

•kadra winna zabezpieczać prawidłową realizację zadania i posiadać stosowne uprawnienia i doświadczenie do realizacji zadania tj. : przeprowadzenie co najmniej 3 diagnoz lokalnych zagrożeń społecznych dla gmin powyżej 20 000 mieszkańców, w okresie ostatnich pięciu lat, rekomendacje z co najmniej 2 gmin, w których opracowana została diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych przez oferenta.

 

Warunek doświadczenia – Wykonawca spełni warunek doświadczenia, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przez wszczęciem niniejszego postępowania co najmniej jedną analizę potrzeb socjalnych dla jednostki terytorialnej (miasto, gmina. powiat). Na potwierdzenie warunku Wykonawca może złożyć referencję wystawione przez podmiot na rzecz którego realizowana była analiza lub inny dokument z którego będzie wynikało, że usługa została wykonana prawidłowo i odebrana przez zlecającego.

 

Wobec powyższego Zamawiający zamyka postępowanie jak we wstępie.

Z up. Burmistrza

p.o. Dyrektora

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

Małgorzata Aleksandrowicz