Zapytanie ofertowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2021

FKA-271-2/2021                                                                     Myślenice, dnia 31.03.2021r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 złotych dla zadania:

„Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych na potrzebny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice”

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych do pięciu pokoi znajdujących się na 2 piętrze w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach. Szczegółowy opis mebli znajduje się w załączniku nr 1 do zapytanie ofertowego – zestawienie zamawianych mebli biurowych.
 2. Zamawiający wymaga, by zaoferowane przez Wykonawcę meble z poszczególnych części należały do jednej serii/typu/modelu, poszczególne rodzaje mebli były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych oraz kolorystyki.
 3. Meble biurowe muszą być wykonane z płyty laminowanej a obrzeża szaf i blatów oklejone listwą PCV min. 0,8mm, zamontowane winny być dobrej jakości zawiasy.
 4. Wymiary mebli podane w zapytaniu ofertowym są podane w przybliżeniu. Przed przystąpieniem do realizacji zadania, Wykonawca musi dokonać własnych, szczegółowych pomiarów.
 5. Kolorystykę i szczegółowy wygląd mebli należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
 6. Meble będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego muszą być przez Wykonawcę dostarczone, wniesione, zamontowane i wypoziomowane po ustawieniu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy budynek i pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia montażu mebli na czas wykonywanych prac wg terminu uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym.
 2. Na wykonywany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 17.05.2021r.
 4. Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do 07.04.2021r.  do godz. 11.00 w MGOPS Myślenice, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, pokój nr. 1 (Dziennik Podawczy)
 5. Termin i miejsce otwarcia ofert. Oferty zostaną otwarte w dniu 07.04.2021r. o godzinie 11.30 w MGOPS Myślenice, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, pokój nr 16.
 6. Sposób przygotowania oferty: zaleca się złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem – zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie dostawa i montaż mebli biurowych na potrzebny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice”

 

 

Załączniki:

1. Zestawienie zamawianych mebli biurowych – Załącznik nr. 1

 

Z up. Burmistrza

p.o. Dyrektora

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Myślenicach
Małgorzata Aleksandrowicz

Pliki do pobrania