ZAPYTANIE OFERTOWE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 kwietnia 2021

Zamawiający – Centrum Usług Społecznych w Myślenicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 złotych dla zadania:

„Cyklinowanie i lakierowanie podłóg w jednostce CUS – Rynek 27, 32-400 Myślenice”

 1. Przedmiotem zamówienia jest cyklinowanie i lakierowanie podłóg w jednostce CUS w Myślenicach, Rynek 27, 2 pomieszczeń – łącznie ok. 80 m2 wraz z renowacją cokołów przypodłogowych wraz z lakierowaniem.
 2. Koszt materiałów niezbędnych do wykonywania prac, Wykonawca uwzględnia w cenie oferty.
 3. Oferta powinna zawierać cenę brutto za 1m2 cyklinowania i co najmniej dwukrotnego lakierowania parkietów wraz z potrzebnymi materiałami.
 4. Zamawiający udostępni Wykonawcy budynek i pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia remontu wg wcześniej uzgodnionego terminu.
 5. Termin realizacji zamówienia: do 15 maja 2021r.
 6. Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do 21.04.2021r.  do godz. 11.00 w CUS Myślenice, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, pokój nr. 1 (Dziennik Podawczy) lub drogą mailową na adres: sekretariat@opsmyslenice.pl
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert. Oferty zostaną otwarte w dniu 21.04.2021r. o godzinie 12.00 w CUS Myślenice, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, pokój nr 16.
 9. Sposób przygotowania oferty: zaleca się złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem – zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Cyklinowanie i lakierowanie podłóg w jednostce CUS – Rynek 27, 32-400 Myślenice” lub drogą elektroniczną pod takim samym tytułem.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego, rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny lub jego unieważnienia bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej CUS.
 11. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej CUS.

Pliki do pobrania