konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 kwietnia 2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0048/18

 

ZARZĄDZENIE NR 1/ 2021

P.o Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

z dnia 22.04.2021r.

 

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

 

Działając na podstawie art. 11, 13, 15 ust.2b, 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.), Uchwały Nr  254/XXIX/2020  z dnia 30 listopada 2020 roku Rady Gminy Myślenice w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz pełnomocnictwa nr KB.0052.47.2021  z dnia 01.04.20 Burmistrza Gminy Myślenice.

 

 

 

 p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

zarządza, co następuje:

§1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod nazwą "Aktywne Myślenice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

  1. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Pliki do pobrania