Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu Centrum Usług Społecznych  w Gminie Myślenice realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zaprasza mieszkańców do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach projektu diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie gminy Myślenice.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 26.04.2020 r. do 04.05.2021 r. do godziny 15:00.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Myślenice.
W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Myślenice.

Forma konsultacji:

  1. Elektroniczne składanie uwag i opinii do projektu „Diagnozy potrzeb i potencjału  społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych” na formularzu konsultacji dostępnym pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/myslenice_konsultacje

Projekt Diagnozy i formularz konsultacji dostępny jest:

  1. Na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Myślenicach;
  2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice;
  3. Na profilu Facebook – Centrum Usług Społecznych w Myślenicach;

Opinie i uwagi mieszkańców złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Myślenice.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, kontakt: Marta Łaszczyk-Lichoń, tel. 576 107 786, e-mail: mlichon@cusmyslenice.pl

Pliki do pobrania