Nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2018

Myślenice, dnia 24 maja 2018r.

 

Znak Sprawy: PS-4221-1-4/18

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  pracownik socjalny – 2 etaty

 

Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” nr. POWR.02.05.00-00- 0193/17

I. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3. wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
  4. znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1769 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1390), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 697 z późn, zm.)
  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

II. Wymagania dodatkowe:

1)      cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka oraz dobra organizacja czasu pracy;

2)  znajomość pakietu MS Office;

3) doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach pomocy społecznej, a zwłaszcza       posiadanie specjalizacji I lub II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego;

4) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

- rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin, prowadzenie pracy socjalnej z nimi ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego;

- przyjmowanie wniosków o udzielanie świadczeń i gromadzenie materiału dowodowego w toku postępowania o przyznanie pomocy;

- przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych;

- ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji;

- wprowadzanie danych do systemu komputerowego i prowadzenie spraw do momentu wydania decyzji;

- realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanych na środowisko lokalne we współdziałaniu z organizacjami, grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin;

- współpraca i współdziałanie ze specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych;

- opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych;

- współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijanie w osobach i rodzinach zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

- kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- praca w siedzibie MGOPS w Myślenicach oraz na terenie miasta i gminy Myślenice

- praca w wymiarze 1 etatu;

- praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

- obsługa komputera;

- wynagrodzenie zgodne z regulaminemwynagradzania MGOPS w Myślenicach.

 

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;

6) kwestionariusz osobowy;

7) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922)”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

 

VI. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicachw siedzibie: Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice (Sekretariat, II piętro pok. nr 17) lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym - decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2018  r. do godziny 15.00.

 

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. od 01.06.2018r – 31.10.2019r.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach przy ul. Słowackiego 82.

 

 

 Kierownik Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Myślenicach

Dorota Kłeczek

Pliki do pobrania