ZAPYTANIE OFERTOWE - trener - specjalista pracy socjalnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2018

Myślenice, dnia 6 czerwca 2018r.

 

Znak sprawy: PS-4221-1-6/18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Oferta na realizację szkoleń i warsztatów dla pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach prowadzone przez trenera -  specjalistę pracy socjalnej w ramach projektu pt. „Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0193/17

 

Zakres usług obejmuje szkolenia i warsztaty dla pracowników socjalnych w zakresie sposobu realizacji zadań określonych w MODELU.

 

Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

Siedziba zamawiającego: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, ul. Słowackiego 82 – tablica ogłoszeń

Na stronach internetowych:

www.opsmyslenice.pl

 

 

Warunki współpracy:

 

 1. Szkolenia i warsztaty będą organizowane w formie grupowych spotkań dla pracowników socjalnych
 1. Realizacja łącznie 40 godzin szkoleń ( wykładów ) i 14 godzin warsztatów dot. m. in. korzystania z wypracowanych narzędzi dokumentowania działań w pracy socjalnej.
 2. Spotkania realizowane będą dla 2 grup po 7 godzin każde
 3. Szkolenia i warsztaty z grupami liczącymi do 20 osób.
 4. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 5. Usługa realizowana będzie w okresie czerwiec - wrzesień 2018r.

                                              54 godziny po 130zł = 7020 zł

(Wynagrodzenie podane jest w wartości brutto, która obejmuje (1) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i będącej płatnikiem VAT – podatek VAT. (2) w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej: zaliczkę na podatek dochodowy,  składkę zdrowotną oraz ( o ile na podstawie odrębnych przepisów obowiązek taki powstanie ) składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz Fundusz Pracy.)

 1. Usługa będzie realizowana w siedzibie MGOPS w Myślenicach.
 2. Spotkania będą się odbywać w dni robocze w godzinach od 7 – 15.
 3. Wykonawca będzie ustalał termin realizacji spotkań  z Zamawiającym.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji szkoleń i warsztatów.

 

Obowiązki Wykonawcy/:

 1. Realizowanie usług w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 2. Prowadzenie list obecności na szkoleniach i warsztatach, wraz z zakresem godzinowym, z zamieszczoną informacją, że Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 3. Dokumentowanie spotkań; przygotowywanie raportów z oceną i wnioskami
 4. Ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy
 5. Przedstawienie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego
 6. Utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

O udziale w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe

warunki:

trener/ specjalista pracy socjalnej musi posiadać:

 1. wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 2. znajomość modelu realizacji usług o określonym standardzie wypracowanym w ramach Projektu 1.18
 3. znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1769 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1390), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 697 z późn, zm.)
 4. udokumentowane doświadczenie w pracy socjalnej,
 5. doświadczenie w systemie kształcenia w zawodzie pracownika socjalnego lub w charakterze szkoleniowca dla kadr pomocy społecznej.
 6. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 

 

 

Powyższe wymogi powinny być spełnione jednocześnie.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie: spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełniania jakiegokolwiek warunku udziału

w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

Sposób i termin składania ofert:

Oferty można składać w następujący sposób:

- drogą pocztową – na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną (skan z podpisami Wykonawcy) -  mailem na adres: sekretariat@opsmyslenice.pl

- osobiście w sekretariacie Ośrodka II piętro pok. 17,

 

Termin składania ofert do 13 czerwca 2018  do  godz. 15.00