ZAPYTANIE OFERTOWE - wsparcie psychologiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2018

Myślenice, dnia 6 czerwca 2018r.

 

Znak sprawy: PS – 4221-1-5/18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Oferta na realizację wsparcia psychologicznego dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach w ramach projektu pt. „Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0193/17

 

Zakres usług obejmuje wsparcie psychologiczne dla pracowników socjalnych w związku ze zmianą struktury organizacyjnej MGOPS .

 

Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

Siedziba zamawiającego: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, ul. Słowackiego 82 – tablica ogłoszeń

Na stronach internetowych:

www.opsmyslenice.pl

 

Warunki współpracy:

 1. indywidualna diagnoza psychologiczna każdego pracownika, w następujących obszarach: osobowość, motywacja, poczucie sensu i celu w życiu, przekonania o sobie, relacje z innymi ludźmi,
 2. rozeznanie możliwości pracownika socjalnego i dopasowanie ich do rodzaju wykonywanej pracy
 3. stworzenie Indywidualnej Diagnozy Psychologicznej dla każdego uczestnika projektu,
 4. współpraca z  ekspertami w opracowaniu całościowego planu wsparcia w projekcie ,
 5. Spotkania realizowane będą indywidualnie z każdym pracownikiem socjalnym
 6. Planowany termin realizacji: sierpień - wrzesień 2018r.

                                              30 godziny po 80zł = 2400 zł

(Wynagrodzenie podane jest w wartości brutto, która obejmuje (1) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i będącej płatnikiem VAT – podatek VAT. (2) w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej: zaliczkę na podatek dochodowy,  składkę zdrowotną oraz ( o ile na podstawie odrębnych przepisów obowiązek taki powstanie ) składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz Fundusz Pracy.)

 1. Usługa będzie realizowana w siedzibie MGOPS w Myślenicach.
 2. Spotkania będą się odbywać w dni robocze w godzinach od 7 – 15.
 3. Wykonawca będzie ustalał termin realizacji spotkań  z Zamawiającym.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji szkoleń i warsztatów.

 

Obowiązki Wykonawcy:

 1. Realizowanie usług w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 2. Prowadzenie list obecności ze spotkań, wraz z zakresem godzinowym, z zamieszczoną informacją, że Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 3. Dokumentowanie spotkań; przygotowywanie raportów z oceną i wnioskami
 4. Ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy
 5. Przedstawienie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego
 6. Utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

O udziale w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe

warunki:

 1. wykształcenie wyższe psychologiczne,
 2. umiejętność analizy, formułowania wniosków i opinii
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 1. uprawnienia i umiejętności przeprowadzania badań i testów psychologicznych wykorzystywanych w diagnozowaniu potencjału społecznego, relacji interpersonalnych i procesów poznawczych,

 

 

 

 

Powyższe wymogi powinny być spełnione jednocześnie.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie: spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełniania jakiegokolwiek warunku udziału

w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

Sposób i termin składania ofert:

Oferty można składać w następujący sposób:

- drogą pocztową – na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną (skan z podpisami Wykonawcy) -  mailem na adres: sekretariat@opsmyslenice.pl

- osobiście w sekretariacie Ośrodka II piętro pok. 17,

 

Termin składania ofert do 15 czerwca 2018r. do  godz. 15.00

Pliki do pobrania