NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent

/nazwa stanowiska pracy/

I. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

II. Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie minimum średnie;

b) doświadczenie zawodowe – minimum 1 rok

c) znajomość podstaw obsługi komputera,

d) znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.,poz 1851) wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1952) wraz z przepisami wykonawczymi oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start ”

e) obywatelstwo polskie,

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) nieposzlakowana opinia,

 

III. Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej, przy realizacji zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych lub ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • znajomość ustaw:

 - o świadczeniach rodzinnych

 - o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- znajomość przepisów wykonawczych do ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

-  bardzo dobra motywacja do pracy;

-  bardzo dobra umiejętność organizacji czasu pracy;

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność korzystania z edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (z Pakietu MS Office);

-  znajomość obsługi programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego –AMAZIS, IZYDA lub innych;

-  dyspozycyjność, systematyczność, terminowość, staranność;

-  umiejętność pracy w zespole;

-  odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, samodzielność.

-  Umiejętność korzystania z przepisów prawa w pracy zawodowej,

-  Wrażliwość na cudze problemy i umiejętność niesienia pomocy

 

IV. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta

-udzielanie stronom informacji dotyczących warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dobry start” oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń;

- przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym;

- rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postepowań administracyjnych, prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków;

- opracowywanie projektów decyzji administracyjnych;

- sporządzanie list wypłat świadczeń realizowanych przez Komórkę Świadczeń Rodzinnych i Komórkę Świadczeń Wychowawczych w MGOPS Myślenice;

- prowadzenie korespondencji w prowadzonych sprawach;

- prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

- informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach;

- przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań w zakresie określonym przez przełożonego

- prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa;

- gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw;

- ujawnianie i przeciwdziałanie nieprawidłowościom w wykorzystaniu świadczeń;

- stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami.

-praca w systemach komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne i wychowawcze.

 

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).

8) wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” ( art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE)

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

 

VI. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6 %.

 

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@opsmyslenice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta, w terminie do dnia 16 lipca 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej:

http://www.opsmyslenice.pl

https://bip.malopolska.pl/mopswmyslenicach/

oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Słowackiego 82, niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru.

Pliki do pobrania