NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent

/nazwa stanowiska pracy/

I. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wybrany kandydat o którym mowa w zdaniu poprzednim może być skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

II. Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie minimum średnie;

b) doświadczenie zawodowe – minimum 1 rok

c) znajomość podstaw obsługi komputera,

d) znajomość ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U.2017 poz. 180 z póź. zm. oraz ustawy Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997r. ( Dz. U. 2018 poz. 755 )

e) obywatelstwo polskie,

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) nieposzlakowana opinia,

 

III. Wymagania dodatkowe:

a)       doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej, przy realizacji zadań z zakresu ustawy o Dodatkach Mieszkaniowych i ustawy Prawo Energetyczne

b)       mile widziane doświadczenie w obsłudze programu SYGNITY Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

c)       - bardzo dobra motywacja do pracy;

d)       umiejętność organizacji czasu pracy;

e)       znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność korzystania z edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (z Pakietu MS Office);

f)        dyspozycyjność, systematyczność, terminowość, staranność;

g)       umiejętność pracy w zespole;

h)       odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, samodzielność.

i)         Umiejętność korzystania z przepisów prawa w pracy zawodowej,

j)        Wrażliwość na cudze problemy i umiejętność niesienia pomocy

 

IV. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta

- przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków i dokumentów w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych;

- przygotowywanie projektów decyzji w/s przyznania lub odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych;

- przygotowywanie list wypłat świadczeń pieniężnych z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych, przygotowywanie przekazów i przelewów;

- ewidencjonowanie wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie z nimi korespondencji w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych;

- sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych

- prowadzenie korespondencji w prowadzonych sprawach;

- informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach;

- przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań w zakresie określonym przez przełożonego

- prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa;

- gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw;

- stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami.

 

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).

8) wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” ( art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE)

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

 

VI. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6 %.

 

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@opsmyslenice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta, w terminie do dnia 19 października 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi dnia 31 października. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej :

http://www.opsmyslenice.pl

https://bip.malopolska.pl/mopswmyslenicach/

oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Słowackiego 82, niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru.

Pliki do pobrania