Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wniosek o zasiłek rodzinny składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach, ul. Słowackiego 82 w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Ważne: do końca okresu zasiłkowego  2015/2016 tj. do 31 października 2016r. niżej wymienione oświadczenia obowiązują za rok 2014r.

Dokumenty:

1. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a)    oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2015  zał. nr  5 [wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny (tj. małżonkowie oraz dzieci między 18-25 rokiem życia , w przypadku braku dochodu należy wpisać –nie dotyczy];

b)    oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2015 zał. nr 4 [wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny (tj. małżonkowie oraz dzieci między 18-25 rokiem życia- w przypadku braku dochodu należy wpisać – nie osiągnęliśmy)];

c)     zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych za 2015 rok na wnioskodawcę i współmałżonka lub oświadczenie zał. nr  6; (nawet gdy nie posiada się gospodarstwa)[wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny (tj. małżonkowie oraz dzieci między 18-25 rokiem życia)];

2. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży (musi być wpisana co najmniej jedna data badania w każdym trymestrze);

3. wydruk z banku z nr konta bankowego (wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem konta).

4. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy .

5. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj, dochód za drugi miesiąc zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia, uzyskaniu zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych oraz  z  rozpoczęcia lub wznowienia pozarolniczej działalności gospodarczej, decyzję o uzyskaniu prawa do emerytury lub renty, itp.

6. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu świadectwo pracy, zaświadczenie w przypadku umów cywilno-prawnych, zaświadczenie o utracie zasiłku dla bezrobotnych, utraty emerytury, renty, wyrejestrowania działalności gospodarczej itp