Zasiłek rodzinny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1) 18 roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia (jeżeli uczy się w szkole, ale nie w szkole wyższej), albo

3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - nie przekracza kwoty  764 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

1.  Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2015  zał. nr  5 [wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny (tj. małżonkowie oraz dzieci między 18-25 rokiem życia , w przypadku braku dochodu należy wpisać –nie dotyczy];

b) oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2015 zał. nr 4 [wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny (tj. małżonkowie oraz dzieci między 18-25 rokiem życia- w przypadku braku dochodu należy wpisać – nie osiągnęliśmy)];

c) zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych za 2015 rok na wnioskodawcę i współmałżonka lub oświadczenie zał. nr  6; (nawet gdy nie posiada się gospodarstwa)[wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny (tj. małżonkowie oraz dzieci między 18-25 rokiem życia)];

2. zaświadczenie z miejsca stałego zameldowania o nie pobieraniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami a terenie danej gminy;

3. nr rachunku bankowego (wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem konta).

4. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

5. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj, dochód za drugi miesiąc zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia, uzyskaniu zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych oraz  z  rozpoczęcia lub wznowienia pozarolniczej działalności gospodarczej, decyzję o uzyskaniu prawa do emerytury lub renty, itp.

6. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu tj. świadectwo pracy, zaświadczenie w przypadku umów cywilno-prawnych, zaświadczenie o utracie zasiłku dla bezrobotnych, utraty emerytury, renty, wyrejestrowania działalności gospodarczej itp.

7. inne dokumenty lub oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń,

8.  w przypadku obiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka: zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży (musi być wpisana co najmniej jedna data badania w każdym trymestrze);

9. w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego :

- zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie (zał. nr 7) o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

10. w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

- Kopię skróconego aktu zgonu rodzica/rodziców

 -Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

- Kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego

11.  w przypadku ubiegania się dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

12. w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: - orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

13. w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:  zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania ( zał. nr 13 )

14. w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania, ( zał. nr 10)

- zaświadczenie ze szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania, (zał. nr 9)

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.