Zasiłek pielęgnacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1.      Niepełnosprawnemu dziecku;

2.      Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3.      Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

4.      Osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.     w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia - oryginał + kopia;

2.     jeżeli osoba ubiegająca się składa wniosek dla osoby pełnoletniej, jest zobowiązana przedstawić upoważnienie tej osoby do złożenia wniosku w jej imieniu, chyba że jest opiekunem prawnym.

3.  nr rachunku bankowego  (wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem konta).

 

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo do tych świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W pozostałych przypadkach prawo do świadczeń uzależnionych  od niepełnosprawności ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wraz z dokumentami.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli:

1.      Osoba została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

2.      Osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego;

3.      Członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.